g e n u l l i r i c

1

Definiții

Gen literar care se caracterizează prin modalitatea directă a comunicării.

e u l l i r i c

2

Individualitatea creatoare, definită ca voce interioară a textului, care nu se confundă cu personalitatea biografică a autorului.

t E m ă

3

Conținutul abstract al unei opere literare, definit print-o situație sau un conflict, care conține latent elementele subiectului.

m o t i v l i t e r a r

4

Modalitate prin care se realizează tema operei literare, reprezentând o situație cu caracter de generalitate și desemnând unitatea structurală minimală la nivelul mesajului ideatic al textului.

l a i t m o t i v

5

Element verbal cu valoare simbolică, adeseori, motiv literar care este reiterat cu o anumită periodicitate și în chip intenționat într-o operă literară.

f i g u r ă d e s t i l

6

Procedeu folosit în scopul sporirii expresivității unei comunicări prin jocul de sens al cuvintelor.

p r o z o d i e

7

Parte a poeticii care se ocupă cu studiul versificației, incluzând metrica, ritmul, rima și structura strofică.

Harta conceptuală - Genul liric

Caracteristici
Definiții
Tipuri     
Modalități lirice
Poezii cu formă fixă

1) Exprimarea directă a sentimentelor, a atitudinilor și a ideilor eului liric.

2) Eul liric este marcat în text prin pronume şi verbe, de regulă la persoana I, sau sugerat prin stări lirice.

3) Se atestă figuri de stil, mijloace expresive (fonetice, lexicale, morfologice, sintactice, stilistice) și imagini artistice (auditive, vizuale, olfactive, kinestezice).

4) Cadrul liric: coordonate spaţiale şi temporale subiective.

5) Prezența elementelor prozodice: strofe, picior metric, rimă.

Categorie de opere literare în care poetul „vorbind în numele său, exprimă viziunile, sentimentele şi aspiraţiile sale cele mai intime” (T. Vianu).
Obiectul operei lirice este sentimentul intim.

lirica intimă (elegia, romanţa, doina);

lirica descriptivă (pastelul, idila şi pastorala); lirica socială (oda, imnul, satira, epigrama, strigăturile);

lirica filozofică (meditaţia).

Sonetul, rondelul, glosa, gazelul etc.

lirica eului – prin excelenţă subiectivă, confesare directă;

lirica obiectivă sau lirica rolurilor – însuşirea concepţiei şi a formei de trăire subiectivă a unei categorii sociale;

lirica măştilor (T. Vianu) - autocomunicarea se face alegoric, sub chipul unei psihologii.

Sarcină interactivă

1

Pentru a-ți consolida cunoștințele despre genul liric, deplasează sintagmele spre definițiile corespunzătoare.

Încărcătura de idei și de sentimente, de semnificații și de atitudini, prezente într-o operă literară.
Concepție de bază care modelează atitudinea scriitorului față de tema abordată.
Cel mai mic element al temei operei literare, definit prin repetabilitate.
Un aspect general al realității, surprins artistic în opera literară.
Elementul care revine cu o anumită regularitate și în mod intenționat într-un text artistic, conducând spre o semnificație simbolică.
O formă estetică de reprezentare a realității, care însă nu este identică cu fenomenul reprezentat.
Procedeu stilistic prin care se modifică sensul cuvintelor sau se asociază cuvintele în așa fel ca sensurile vechi să se îmbogățească.
        • LAITMOTIV
        • TEMĂ
        • IMAGINE ARTISTICĂ
        • IDEE
        • FIGURĂ DE STIL
        • MOTIV
        • MESAJ

        Lucru în grup

        Selectați o plachetă de versuri a unui autor basarabean consacrat și elaborați scenariul desfășurat pentru o lansare de carte.
        Repartizați rolurile în echipă pentru următoarele responsabilități:

        • Redactarea invitației către autor;
        • Amenajarea decorului, a spațiului pentru evenimentul preconizat;
        • Formularea întrebărilor din interviu;
        • Prezentarea particularităților dominante ale universului liric proiectat (teme, motive, idei, imagini artistice).
        JOC DE ROL
        1

        Lucrând în perechi, reprezentați, în diagrama Venn, comparaţia dintre o plachetă de versuri şi un album muzical.

        2

        Examinați albumul În căutarea cuibului pierdut (1995) al formaţiei Pasărea Colibri.

        3

        Improvizați, în scris, schimbul de e-mailuri dintre liderul formaţiei şi directorul artistic al acesteia, în care liderul va argumenta ordinea pieselor şi designul copertei.