5:00

Citeşte, cu atenţie, fiecare dintre întrebările de mai jos.
Dacă răspunsul este corect, bifează Da, în caz contrar, bifează „Nu”.

1. Modul de expunere predominant pentru operele epice este dialogul.

2. Persoană care creează o operă literară este naratorul.

3. Personajele sunt atât agenți ai acțiunii, cât şi purtători ai mesajului autorului.

4. Operele epice pot fi atât în proză, cât și în versuri.

5. Legenda explică originea unor ființe, plante sau animale, desfășurarea unor momente istorice sau faptele unor eroi.

6. Specia genului epic, de întindere mare, cu conținut complex, care angajează mai multe personaje, se numește roman.

7. Armașul este un soldat străin cu leafă, mercenar.

8. Constantin Negruzzi este un reprezentant al pașoptismului.

9. Schița lui I. L. Caragiale Bacalaureat a apărut în culegerea Momente și schițe.

10. Sergiu Nicolaescu este regizorul filmului Pădurea spânzuraților.

PROIECTUL MEU „File de istorie”

Produs
final

Poster.

Materiale

Fragmentele din Letopisețul Țării Moldovei de Grigore Ureche, coală de hârtie, carioca.

Timp
de lucru

1 săptămână.

Pași de lucru

1

     Citește din Letopisețul Țării Moldovei de Grigore Ureche, fragmentele care reprezintă surse de inspirație ale nuvelei negruzziene.

    A doa domnie a lui Alixandru vodă Lăpușneanul, carile apoi au tăiat 47 de boieri, 7072 (1564)
Într-acéia vréme înțelegându sultan Suleiman împăratul turcescu de atâta amestecături ce să fac în Țara Moldovei și să scoală unii spre alții, nu suferi, ci déde domniia iarăși lui Alixandru vodă Lăpușneanul. Iară Ștefan vodă, daca omorî pre Dispot vodă la Suceava și bătu pre Mircea vodă la Milcov, să întoarse la Iași și gătind ca să trimiță boieri și oameni de țară la împăratul, să-i ceaie steag, veniră-i olăcarii de-i déde de domniie véste, cum este dată lui Alixandru vodă și el au venit la Brăilă și să gătéște ca să intre în țară. Înțelegându dé aceasta, Ștefan Tomșa vodă să sfătui cu boierii săi ce vor face și aflară ca să trimiță să margă la Alixandru vodă oameni jurați de la țară, să-i spuie că țara nu-l va, nici-l iubescu și de acolo să treacă la împărăție și pănă nu le va veni răspunsul, să nu-l lase pe Alixandru vodă ca să intre în țară.

Deaca au mersu solii Tomșii și i-au spus, zic să le fie zis Alixandru vodă: „De nu mă vor, eu îi voiu pre ei și de nu mă iubescu, eu îi iubescu pre dânșii și tot voiu mérge, ori cu voie, ori fără voie". Décii pre soli i-au oprit și au trimis hochimurile împăratului la tătari, de au acopierit țara ca un roiu, prădându și arzându. De altă parte el au intrat cu turcii și cu oastea ce au avut lângă sine. Văzându Tomșa vodă că împotriva acei puteri nu va putea sta, cu sfétnicii săi, cu Moțoc vornicul și Véveriță postélnicul și cu Spanciog spătar, au trecut în Țara Leșască și s-au așezat la Liov, după ce au domnitu 5 săptămâni.

    După ce s-au așezat Alixandru vodă al doilea rându la scaun și de moartea lui Ștefan vodă Tomșa
Alixandru vodă Lăpușneanul, daca au dobândit scaunul său la Iași și s-au așezat al doilea rând la domnie, scos-au ceaușu împărătescu pre un turc mare, de au trimis cu pâră la craiul leșescu, pohtindu pre viclénii săi, pre Tomșa și pre soțiile lui. Craiul pentru pacea ce avea cu turcul, a doao și pentru multă pâră ce-l părâia léșii pentru moartea lui Vișnovețschi și pentru sluțiia a mulți ce făcuse, au trimis pre sluga sa, pre Crasițschii la Liov, de i-au tăiatu capul Tomșii și lui Moțoc, vornicul și lui Spanciog spătariul și lui Véveriță postélnicul, pre carii i-au îngropat afară din târgu, la mănăstirea lui sfeti Onofrie. Și așa au fost sfârșitul Tomșei.

    Cându au omorât Alixandru vodă 47 de boieri
Alexandru vodă daca s-au curățit de toată grijă denafară și au adus pre doamna să Ruxanda și pre fii săi din Țara Muntenească, au vrut să să curățască și de vrăjmașii săi cei din casă, pre carii prepusése el că pentru vicleșugul lor au fost scos din domnie ș-au învățatu cu taină într-o zi lefecii săi, pe carii au avut streini, de i-au supus în curte cea domnească, în Iași. Și i-au chiematu pre obicéiul boierilor la curte, carii făr nici o grijă și de primejdie ca acéia negândindu-să, daca au intrat în curte, slujitorii, după învățătură ce au avut, închis-au poarta și ca niște lupi într-o turmă făr' de nici un păstor, au intrat într-înșii, de-i snopiia și-i junghiia, nu numai boierii, ce și slujitorii. Nici alegea pre cei vinovați, ci unul ca altul îi puneau suptu sabie, cădea mulțime, dipre zăbréle săriia afară, de-și frângiia picioarile. Și au pierit atuncea 47 de boieri, fără altă curte, ce nu s-au băgat în samă. Și așa după atâta nedumnezeire, îi păriia că ș-au răscumpărat inima.

    Când au răsipit Alexandru vodă cetățile din Țara Moldovei
Alixandru vodă vrându să intre în voia turcilor, precum să făgăduisă înaintea împăratului că va răsipi toate citățile din Țara Moldovei, numai să-i dea domniia, văzându împăratul atâta amestecături ce să făcea în țară, gândi ca să slăbească țara din temelie, să nu să afle apărături și lăsă cuvântu că cine va răsipi cetățile din Țara Moldovei, aceluia va da domniia. Deci Alixandru vodă făcându pre cuvântul împăratului, umplându toate cetățile de lémne, le-au aprinsu de au arsu și s-au răsipit, numai Hotinul l-au lăsat, ca să-i fie apărătură dispre leași.

    De moartea lui Alixandru vodă Lăpușneanul, 7076 (1568)
Alixandru vodă căzu în boală grea și-și cunoscu moartea și chiemă episcopii și boierii și toată curtea, de i-au învățat înaintea morții și le-au arătat moșan pre fiiu-său Bogdan vodă, ca să-l puie pre urma lui la domnie. Iar el, daca au umplut treisprăzéce ani i pol a domniei sale, și cei dintăi și cei de apoi, au răposat.

Zic unii că și moartea lui Alixandru vodă au fost cu înșălăciune, că el mai nainte de moartea lui, văzându-să în boală grea ce zăcuse și neavându nădéjde de a mai firea viu, au lăsatu cuvântu episcopilor și boierilor, de-l vor vedea că este spre moarte, iară ei să-l că lugărească. Décii văzându-l ei leșinându și mai multu mort decât viu, după cuvântul lui, l-au călugărit și i-au pus nume de călugărie Pahomie. Mai apoi, daca s-au trezit și s-au văzut călugăr, zic să fie zis că de să va scula, vă popi și el pre unii. Mai apoi episcopii și boierii înțelegându acestu cuvântu și mai cu denadinsul Roxanda, doamnă-sa, temându-să de un cuvântu ca acesta, carile era de a-l și créderea, știind câtă groază și moarte făcusă mai nainte în boierii săi, temândusă doamnă-sa să nu pață mai rău decâtu alții, l-au otrăvit și au murit. Și cu cinste l-au îngropat în mănăstirea sa, Slatina, ce este de dânsul zidită. Acestu Alixandru vodă, zic cum că au fost scoțându ochii oamenilor și pre mulți au sluțit în domniia lui.

2

Vizionează filmul Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu, regizat de Malvina Urșianu (1980).

3

Realizează un poster, respectând structura de mai jos, pentru a releva momentele comune și particulare ale fragmentului de letopiseț, ale nuvelei și ale filmului.

PROIECTUL MEU „Personaje crengiene în sec. al XXI-lea”

Produs
final

Scurte texte narative de factură umoristică.

Materiale
Necesare

Poveștile lui Ion Creangă și imaginile propuse.

Timp
de lucru

1 săptămână.

Pași de lucru

1

Citește Poveștile lui Ion Creangă și identifică personajele la care se face referință în secvențele ce urmează:

a) … dau prin băț de obraznici ce erau, iar cel mic era harnic și cuminte.
b) … era sărac. De multe ori fugea el de noroc și norocul de dânsul, căci era leneș, nechitit la minte și nechibzuit la trebi.
c) … flăcăul acela din copilăria lui se trezise prin străini, fără să cunoască tată și mamă și fără nici o rudă care să-l ocrotească și să-l ajute.
d) … ai să ajungi împărat, care n-a mai stat altul pe fața pământului așa de iubit, de slăvit și de puternic.
e) … frumoasă, harnică, ascultătoare și bună la inimă. Dumnezeu o împodobise cu toate darurile cele bune și frumoase.
f) Ostașul acesta e un om bun la inimă și milostiv.

2

Selectează unul dintre personajele descoperite la prima etapă și improvizează scurte texte narative cu tentă umoristică, plasând personajul în situații de viață actuale.
De exemplu, Cu Ivan Turbinca într-o bancă, Harap-Alb la bibliotecă etc.

Restabilește pelicula, potrivind elementele lipsă.

Titlul/
romanului/
autorul

Titlul
filmului

Numele
regizorului

Anul
producției

 • Sergiu
  Nicolaescu
Pădurea
spânzuraților

de L. Rebreanu
Pădurea
spânzuraților
  1965
  • Ion de
   L. Rebreanu
  • Felix și Otilia
   Blestemul
   pământului,
   blestemul iubirii
   Mircea Mureșan
   1981
   • Liviu Ciulei
   Ultima noapte de
   dragoste, întâia
   noapte de război
   de
   Camil Petrescu
   Ultima noapte de
   dragoste
    1980
    • 2001
    Enigma Otiliei de
    G. Călinescu
     Iulian Mihu
     1972
     Patul lui Procust
     de
     Camil Petrescu
     Patul lui
     Procust
     Sergiu Prodan,
     Viorica Meșină